ALGEMENE VOORWAARDEN MOS FOX

Your hair is your crown.

Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Mos Fox en een klant/opdrachtgever waarop Mos Fox deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

Definities 1.1

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.

  • Mos Fox: Mos Fox, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 72123079 , dan wel een aan Mos Fox gelieerde onderneming die als gebruiker van deze algemene voorwaarden optreedt.
  • klant: iedere natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie Mos Fox een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
  • Partijen: Mos Fox en de klant gezamenlijk.
  • Overeenkomst: iedere tussen Mos Fox en de klant tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot de uitvoering van een behandeling en/of de levering van een of meerdere producten (consumentenkoop).
  • Overeenkomst op afstand: de overeenkomst als bedoeld in het vorige lid, betreffende een behandeling, die tussen partijen wordt gesloten rechtstreeks middels de online agenda op de website van Mos Fox: mosfox.nl).
  • Behandeling: de in het kader van de overeenkomst door Mos Fox te verrichten behandelingen.
  • Producten: de in het kader van een consumentenkoop door Mos Fox aan de klant te leveren zaken.
  • Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

Artikel 2 Inspanning Mos Fox

2.1. Mos Fox zal de behandelingen uitvoeren op het door de klant bij het sluiten van de overeenkomst gekozen behandeling.
2.2. Mos Fox zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Bij Mos Fox is uitsluitend sprake van een inspanningsverbintenis; Mos Fox kan er niet voor instaan dat de klant exact het resultaat van de behandeling behalen die de klant bij het sluiten van de overeenkomst verwachtte.
2.3. voor zover relevant en redelijkerwijs nodig, zal Mos Fox de klant voorafgaand aan de behandeling vragen naar informatie die van belang is voor een deugdelijke uitvoering daarvan.
2.4. De klant zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan Mos Fox worden verteld.
2.5. Mos Fox is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de klant is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
2.6. Mos Fox maakt gebruik van deugdelijke materialen en hulpmiddelen. Mos Fox staat ervoor in dat de uitgevoerde behandeling beantwoordt aan de overeenkomst.
2.7. Mos Fox zal de klant inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

Artikel 3 Afspraken

3.1. De klant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Mos Fox melden.
3.2. Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Mos Fox de helft van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de klant doorberekenen.
3.3. Indien de klant meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de Mos Fox de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de klant door berekenen.
3.4. Indien de klant bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag Mos Fox in overleg met de styliste de afspraak verzetten en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de klant doorberekenen.
3.5. De klant hoeft zich niet aan de verplichtingen te houden, indien zij gehinderd wordt door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Artikel 4 Persoonsgegevens en privacy

4.1. De klant voorziet Mos Fox bij de eerste behandeling van alle gegevens waarvan de Mos Fox aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.
4.2. Mos Fox is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft mede gedeeld tijdens de behandeling.
4.3. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
4.4. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak Mos Fox verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 5 Betaling

5.1. Mos Fox vermeldt prijzen van de behandelingen op de website. De prijzen van producten zijn zichtbaar in de salon.
5.2. De gemelde prijzen zijn inclusief verschuldigde BTW, met uitzondering van opleidingen en producten afkomstig van de groothandel.
5.3. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
5.4. De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant /PIN transactie te voldoen.
5.5. Als de betaling niet contant is overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 48 uur na factuurdatum op het door Mos Fox aangegeven bankrekeningnummer. Na ommekomst van de termijn van veertien dagen is Mos Fox zonder ingebrekestelling in verzuim en is de klant de wettelijke rente, vermeerderd met 2% rente aan Mos Fox verschuldigd. De betaling via factuur moet voor de behandeling zijn overeengekomen.
5.6. Wanneer een opdrachtgever/klant één maand na factuurdatum zijn factuur nog niet heeft voldaan, is Mos Fox gerechtigd om een Incassobureau in te schakelen. De extra kosten hiervan komen geheel voor rekening van de opdrachtgever/klant.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1. Mos Fox is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
6.2. Mos Fox kan jegens de klant slechts aansprakelijk worden gehouden voor directe schade die de klant lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Mos Fox in de nakoming van de overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste vakkennis en middelen.
6.3. Mocht Mos Fox aansprakelijk zijn voor enige schade jegens een klant, dan is Mos Fox te allen tijde gerechtigd deze schade te herstellen. De klant dient Mos Fox in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan alle aansprakelijkheid van Mos Fox ter zake vervalt.
6.4. De aansprakelijkheid van Mos Fox is beperkt tot ten hoogste het bedrag dat door de klant aan Mos Fox, in het kader van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Mos Fox betrekking heeft, verschuldigd is of was. Voor schade die niet vallen onder de algemene voorwaarden van Mos Fox, is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat in het betreffende geval krachtens de afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Mos Fox daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Mos Fox dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
6.5. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen van dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijke Wetboek.
6.6. Mos Fox is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegebracht naar de salon.
6.7. Dit artikel is niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van Mos Fox zelf.

Artikel 7 Klachten

7.1. Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf dagen na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaresse van Mos Fox. In geval van het tandenbleken dient de klant onmiddellijk mededeling te doen aan Mos Fox. Bij gebreke hiervan wordt geacht dat de klant tevreden is met het resultaat en de behandeling heeft aanvaard.
7.2. Indien zich pas na de behandeling gebreken openbaren, dient de klant daarvan terstond na ontdekking van de gebreken mededeling te doen aan Mos Fox, bij gebreke waarvan elke aanspraak van de klant ter zake komt te vervallen.
7.3. Mos Fox moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
7.4. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is en er een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst heeft plaatsgevonden, zal Mos Fox de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden en de klant dit schriftelijk kenbaar maakt.
7.5. Bij gebreken na de behandeling ontstaan als gevolg van normale vermindering van het resultaat of schade van buitenaf, gekomen door risico van de klant, evenals gebreken die anderszins niet aan Mos Fox kunnen worden toegerekend.
7.6. Indien een klacht over de producten gegrond is zal Mos Fox het aankoopbedrag van de producten of behandeling gedeeltelijk of helemaal vergoeden.
7.7. Indien Mos Fox en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Schoonheidsbranche.

Artikel 8 Garantie

8.1. Mos Fox geeft de klant zeven dagen garantie op de behandelingen en producten.
8.2. Deze garantie vervalt indien, zie leden 3 t/m 7 van dit artikel.
8.3. De klant op de hoogte is gebracht oor Mos Fox over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten.
8.4. De klant andere producten dan door Mos Fox geadviseerde producten heeft gebruikt.
8.5. De klant de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
8.6. De klant het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
8.7. De klant de producten niet volgens het advies van de specialiste heeft gebruikt.
8.8. Na een behandeling kan de huid een reactie geven de klant wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.

Artikel 9 Specialisatie

9.1. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en de polisvoorwaarden worden een aantal behandelingen geheel of gedeeltelijk vergoed.
9.2. De klant betaalt het gehele honorarium van de behandeling aan Mos Fox.
9.3. Mos Fox zorgt voor een factuur met daarop de juiste informatie voor de zorgverzekeraar.
9.4. De klant is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de declaratie bij de zorgverzekeraar.
9.5. De klant dient zelf rekening te houden met het eigen risico bedrag van hun zorgverzekeraar.
9.6. Mos Fox is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het verder afhandelen van de declaratie aan de zorgverzekeraar.

Artikel 10 Beschadiging en diefstal

10.1. Mos Fox heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien, de klant meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Dit geldt ook voor schade aan het bedrijfspand en/of ruimte waar Mos Fox is gevestigd.
10.2. Mos Fox meldt diefstal altijd bij de politie.

Artikel 11 Behoorlijk gedrag

11.1. De klant behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
11.2. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Mos Fox het recht de klant de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
11.3. Bij Mos Fox wordt gewerkt volgens de hygiëneregels.
11.4. Er wordt van de klant verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.

Artikel 12 Recht

12.1. Op elke overeenkomst tussen Mos Fox en de klant is het Nederlandse recht van toepassing.
12.2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Mos Fox (www.mosfox.nl) en ze zijn ook in de salon beschikbaar.
12.3. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
12.4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
THE COMPANY
About Mosfox
Mosfox Equilibrium
Careers
Legal
Privacy & Cookie Policy
Corporate Information
FIND US ON
Contact Us
Mos Fox
Dalsteindreef 1003
1112 XC Diemen

info@mosfox.nl

Tel 020-3342508

Whatsapp 06-12244895