Privacyverklaring

Mos Fox , gevestigd aan Dalsteindreef 1003, 1112 XC  Diemen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.mosfox.nl
Dalsteindreef 1003,
1112 XC Diemen
020-3342508

A. Sallé is de functionaris Gegevensbescherming van Mos Fox. Zij is te bereiken via info@mosfox.nl t.a.v. A.Sallé.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Mos Fox verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres 

Mos Fox verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– Gezondheid

 Mos Fox verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Het inzien van gegevens ingevuld en ondertekend door de klant over de gezondheid die     essentieel zijn voor de uitgevoerde behandeling. 

Geautomatiseerde besluitvorming

Mos Fox neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mos Fox) tussen zit.

Mos Fox gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Tanworld. wordt gebruikt om afspraken te maken en af te rekenen.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: 

Mos Fox bewaart persoonsgegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verwerkt, er een wettelijke verplichting is om de gegevens te bewaren of Mos Fox op goede gronden meent gegevens noodzakelijkerwijs te mogen bewaren. Mos Fox bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk en zal de persoonsgegevens op verantwoorde wijze vernietigen.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Mos Fox verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijk verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Mos Fox gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mos Fox en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdragen van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mosfox.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Mos Fox  wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mos Fox neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@mosfox.nl.